Inleiding

Sinds 2010 geeft een sectorconvenant vorm aan de werking van het Sociaal Fonds. Dit convenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectorale sociale partners ter ondersteuning van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Het convenant bevat acties rond drie decretale kapstokken die onderling samenhangen:

• de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;
• competentiebeleid;
• evenredige arbeidsdeelname.

We engageren ons om, op basis van sectorale kenmerken en vanuit de sectorale visie, acties op te zetten die aansluiten op deze kapstokken. De noden en behoeften van de sector gebruiken we als leidraad. Hieronder lichten we deze kort toe.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van een sectorconvenant. Wilt u het huidige sectorconvenant doornemen? Dat kan via deze link. Onderstaand vindt u meer info over:

  1. Afstemming onderwijs – arbeidsmarkt
  2. Competentiebeleid
  3. Evenredige arbeidsdeelname

Heeft u vragen over deze prioriteiten of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met de sectorconsulent.

Afstemming onderwijs – arbeidsmarkt

De instroom in onze sector is niet rechtlijnig. Een veelvoud aan trajecten en ervaringen leidt werknemers naar onze sector toe. Het Sociaal Fonds wil zoveel mogelijk drempels wegwerken. Ieder talent is immers meer dan welkom. Naast de traditionele instroomkanalen gaat onze aandacht naar werkplekleren en duaal leren. Beide instrumenten vergen kennis van de competenties en vaardigheden die nodig zijn om een match tussen werknemer en werkgever te bekomen. Wat vinden werknemers zelf belangrijk? Welke redenen hebben werknemers om voor deze job te kiezen en (niet) te veranderen van job? Hier zicht op krijgen is voor alle betrokken partijen noodzakelijk om een duurzame carrière uit te bouwen.

Competentiebeleid

Competentiebeleid is een middel om het talent van werknemers te faciliteren en te laten groeien. Daarbij is het in kaart brengen van competenties en vaardigheden een noodzakelijke basis. Ons opleidingsaanbod bevat opleidingen die de groei moeten bewerkstelligen. Ontbreekt er volgens u een noodzakelijke opleiding? Neem dan contact op met de sectorconsulent.

Naast opleidingen, ondersteunt het Sociaal Fonds initiatieven om een competentie- en evaluatiebeleid op te zetten en te implementeren. Nog een voordeel is dat kennis van vaardigheden en competenties mee aan de basis ligt voor het vinden van de juiste match zoals hierboven aangehaald.

Evenredige arbeidsdeelname

In Vlaanderen is er nog steeds sprake van een onderbenutting van de tewerkstelling van werknemers die tot een kansengroep behoren. Vanuit het Sociaal Fonds brengen we hier verandering in door middel van bewustmaking, sensibilisering en gerichte acties. Zo willen we talent naar onze sector leiden en binnen onze sector houden. We kijken daarbij zowel naar instroom, doorstroom en uitstroom. Ons engagement krijgt onder andere vorm in de sectorale non-discriminatie code die door de sectorale partners is opgesteld en ondertekend. We bevelen de bedrijven sterk aan om dit convenant te gebruiken als inspiratiebron voor een tekst die deel uit maakt van het eigen arbeidsreglement.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Sociaal Fonds en de koepelorganisatie Sterpunt Inclusief Ondernemen draagt eveneens bij aan ons engagement om evenredige arbeidsdeelname breed uit te dragen in onze sector. Dit door het uitwisselen van ervaringen, gebruik te maken van hun netwerk van werkplekarchitecten en de kennisdatabase. Is er nood/behoefte om een diversiteitsbeleid uit te werken waar u werkt? Aarzel dan niet om de sectorconsulent te contacteren.

Heeft u vragen, bedenkingen, opmerkingen of voorstellen? Dan horen we die graag. U kan hiervoor contact opnemen met de sectorconsulent op het nummer +32 (0) 498 23 32 97 of via mail.