Principe

Outplacement betreft een geheel van begeleidende diensten en adviezen die door een derde, individueel of in groep worden verleend om een arbeider in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Voorwaarden

Outplacement kan aangevraagd worden door de arbeiders:

  1. die op het ogenblik waarop het ontslag wordt gegeven de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt of 15 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, en die;
  2. minstens één jaar in dienst zijn van de onderneming op het ogenblik van hun ontslag, en waarvan;
  3. het ontslag werd betekend om een economische reden.

Plichten van de werkgever

De werkgever dient de ontslagen arbeider schriftelijk te informeren over het bestaan van het sectoraal aanbod, conform de voorziene termijnen in de desbetreffende regeling.

Kosten

De kosten aangerekend door de dienstverlener voor de outplacement worden ten laste genomen door het SFBI.

Het SFBI neemt de kosten niet ten laste in de gevallen waar de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, verkregen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van minstens 30 weken hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.

Procedure

De ontslagen arbeider dient zijn aanvraag tot outplacement schriftelijk in te dienen bij het SFBI, ten laatste binnen de maand nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

Deze schriftelijke aanvraag gebeurt via het voorgeschreven formulier. De arbeider voegt bij zijn aanvraag de nodige documenten, nl. :

  • attest inschrijving als werkzoekende bij de publieke bemiddelingsdienst (VDAB, FOREM, Actiris);
  • kopie van de ontslagbrief.

Het SFBI onderzoekt de aanvraag en indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden legt het SFBI contact tussen de arbeider en de dienstverlener.